Diện tích hình bình hành, chu vi hình bình hành và bài tập có lời giải chuẩn 100%

Bạn có bài tập về tính chu vi và diện tích hình bình hành nhưng bạn lại không nhớ công thức tính như thế nào? Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ công thức tính diện tích và chu vi hình bình hành kèm theo bài tập có lời giải chi tiết để các bạn cùng tham khảo nhé

Công thức tính chu vi hình bình hành

Chu vi hình bình hành bằng hai lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ. Nói cách khác, chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh hình bình hành.

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

  • C: là chu vi hình bình hành.
  • a,b: là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành

Công thức tính diện tích hình bình hành

dien-tich-hinh-hinh-hanh

Diện tích hình bình hành là toàn phần mặt phẳng ta có thể thấy được của hình bình hành. Nói cách khác, diện tích hình bình hành bằng cạnh đáy nhân với chiều cao

S = a.h

Trong đó:

  • S: Diện tích hình bình hành.
  • a: Cạnh dáy của hình bình hành.
  • h: Chiều cao, nối từ đỉnh tới đáy của một hình bình hành.

Tham khảo:

Bài tập tính chu vi, diện tích hình bình hành có lời giải

Ví dụ 1: Cho một hình bình hành ABCD có hai cạnh a và b với chiều dài lần lượt là 5 cm và 8 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có:

CABCD = (a +b) x 2 = (5+8) x 2 =13 x 2 = 26 cm

Ví dụ 2: Cho hình bình hành có chu vi là 480cm, có độ dài cạnh đáy gấp 5 lần cạnh kia. Tính chiều dài các cạnh của hình bình hành đó

Bài giải:

Ta có nửa chu vi hình bình hành là: 480 : 2 = 240 (cm)

Theo dữ liệu của đầu bài, nếu như coi cạnh kia là 1 phần thì cạnh đáy sẽ là 5 phần. Như vậy, ta có

Chiều dài cạnh kia của hình cạnh kia hình bình hành là: 240 : (5+1) = 40 (cm)

Chiều dài cạnh đáy của hình bình ành là: 40 x 5 = 200 (cm

Như vậy: Cạnh đáy của hình bình hành có chiều dài là 200cm, cạnh kia của hình bình hành có chiều dài là 40cm

Ví dụ 3: Cho hình bình hành ABCD có chiều cao hạ xuống cạnh CD là 6cm, chiều dài CD là 10cm. Tính diện tích hình bình hành ABCD.

Giải:

Áp dụng công thức tính diện tích ta có:

SABCD = a.h = 6 x 10 = 60 cm2

Ví dụ 4: Cho hình bình hành có chu vi là 364cm và độ dài cạnh đáy gấp 6 lần cạnh kia; gấp 2 lần chiều cao. Hãy tính diện tích hình bình hành đó.

Giải:

Nửa chu vi hình bình hành là: 364 : 2 = 182 (cm).

Cạnh đáy gấp 6 lần cạnh kia nên nửa chu vi sẽ gấp 7 lần cạnh kia.

Cạnh đáy hình bình hành là: 182 : 7 x 6 = 156 (cm).

Chiều cao hình bình hành là: 156 : 2 = 78 (cm).

Diện tích hình bình hành là: 156 x 78 = 12168 (cm2).

Ví dụ 5: Một hình bình hành có cạnh đáy là 50cm. Người ta thu hẹp hình bình hành đó bằng cách giảm các cạnh đáy của hình bình hành đi 15 cm thì thu được hình bình hành mới có diện tích nhỏ hơn diện tích hình bình hành ban đầu là 90 cm2. Tính diện tích hình bình hành ban đầu.

Lời giải:

Theo dữ kiện bài ra, ta có các phương trình sau:

– Diện tích của hình bình hành ban đầu là: S1 = 50 x h

– Diện tích của hình bình hành sau khi giảm cạnh đáy 15cm là: S2 = 35 x h

Mà S1 = S2 + 90

Như vậy, ta sẽ được phương trình như sau:

50 xh = 35 xh + 90

Giải phương trình trên ta sẽ thu được kết quả h = 6 cm

Vậy diện tích của hình bình hành ban đầu là: S1 = 6 x 50 = 300 (cm2)

Đáp án: Diện tích của hình chữ nhật ban đầu là 300 cm2

Bên trên chính là toàn bộ công thức tính diện tích hình bình hành và chu vi hình bình hành có thể giúp các bạn áp dụng vào giải các bài tập đơn giản nhé.